Zasady kwalifikacji na rok akademicki 2018/2019


Kierunek: Muzykologia

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata

Rekrutacja odbędzie się w terminach określonych w ogólnym harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Termin egzaminu dla kandydatów z dyplomem zagranicznym ze ścieżki „P” (w tym egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego): 5 lipca 2018 r., godz. 13.00

Termin egzaminu dla kandydatów ze ścieżki „C” (w tym egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego): 5 lipca 2018 r., godz. 13.00

Terminy rekrutacji na studia równoległe: takie same jak w przypadku rekrutacji otwartej, określone w ogólnym harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia.


Kandydaci z nową maturą

Przedmiot punktowany
Język polski

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1
Przedmiot punktowany
Matematyka

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1
Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1
Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka i astronomia, geografia, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna 

poziom rozszerzony x 1

Waga = 30% Waga = 10% Waga = 20% Waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X - wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30.


Kandydaci ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.


Kandydaci z Maturą Europejską

Przedmiot punktowany
Język polski

albo
Język L1*

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany
Matematyka

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1
Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1
Przedmiot punktowany 

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, chemia, fizyka, geografia, filozofia, informatyka, łacina

poziom rozszerzony x 1

Waga = 30% Waga = 10% Waga = 20% Waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X - wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%


Kandydaci z Maturą Międzynarodową

Przedmiot punktowany
Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
Przedmiot punktowany
Matematyka

poziom niższy (SL)  x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny

poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, business i management, ekonomia, psychologia, antropologia, chemia, fizyka, geografia, filozofia, informatyka, łacina

poziom wyższy (HL) x 1

Waga = 30% Waga = 10% Waga = 20% Waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X - wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%


Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Przedmiot punktowany
Język oryginalny matury
Przedmiot punktowany
Matematyka
Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny*
Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, chemia, fizyka, geografia, filozofia, informatyka, łacina

Waga = 30% Waga = 10% Waga = 20% Waga = 40%

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata; 
P – wynik z języka oryginalnego matury; 
M – wynik z matematyki; 
J – wynik z języka obcego; 
X - wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Termin egzaminu: 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: 

LAUREACI i FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego:

  • Olimpiady Artystycznej (sekcji muzyki);

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O podjęcie studiów równoległych na kierunku muzykologia może ubiegać się student dowolnego kierunku na Uniwersytecie Warszawskim po zaliczeniu pierwszego lub drugiego roku studiów i zamknięciu rozliczenia roku na danym kierunku lub specjalności. Warunkiem zakwalifikowania na studia równoległe jest uzyskanie średniej ocen z toku studiów minimum 4,0 oraz przedstawienie wydanego przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenia o wypełnieniu przez kandydata wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w danej jednostce (zaliczeniu roku, wywiązaniu się z płatności za studia).

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.